Toepassing
Notea is een handelsnaam van San Tiro B.V. Bij alle opdrachten, waaronder vervolgopdrachten, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden gelden ook voor de aandeelhouder en directeur van Notea en voor alle in deze notarispraktijk werkzame personen. Indien bij de uitvoering van opdrachten door Notea, zonodig in overleg met haar opdrachtgevers, derden worden ingeschakeld, aanvaardt Notea geen enkele aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden.

Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Notea en/of de notaris is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.

Voorlichting over financiële gevolgen
De notaris licht de cliënten tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van zijn inschakeling.
De notaris deelt tijdig aan de cliënten mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.
De notaris mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.

Werkwijze
Een oriënterend gesprek is kosteloos. Ieder gesprek dat meer dan 30 minuten in beslag neemt wordt gezien als het uitbrengen van advies en is niet langer kosteloos. Het verzoek tot het opstellen van een conceptakte is een opdracht aan de notaris. Mocht de opdrachtgever, na het ontvangen van de conceptakte of andere stukken, besluiten om de zaak te annuleren dan wordt 75% van het honorarium voor de akte in rekening gebracht en 100% van de werkelijk bestede tijd en reeds gemaakte externe kosten.

Betalingsvoorwaarden Notea
Declaraties dienen voor of uiterlijk op de dag van de ondertekening van de akte te zijn voldaan. Bij niet tijdig voldoen van de declaraties door de opdrachtgever is er € 50,00 administratiekosten verschuldigd en zal het openstaande bedrag worden verhoogd met wettelijke rente tot het moment van betaling. Indien er na een aanmaning niet wordt overgegaan tot betaling, gaat de vordering naar een incassobureau. Alle invorderingskosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Geschillenregelingen
Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

Toepasselijk recht
Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.

Beroeps- en gedragsregels
De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.

Maak een afspraak of vraag een offerte aan

Op ons kantoor, bij u thuis of online – de keuze is aan u.
Omdat u een notaris zoekt die uw taal spreekt.

Altijd binnen twee werkdagen gereed

Routebeschrijving