Schenken kinderen en/of kleinkinderen
Een schenking aan uw kinderen en/of kleinkinderen is fiscaal aantrekkelijk. U mag jaarlijks een bepaald bedrag schenken, zonder dat daar schenkingsrecht over berekend wordt. Op deze manier kunt u belastingvrij vermogen overhevelen naar uw kinderen en kleinkinderen, zodat er bij uw overlijden flink minder erfbelasting (voorheen: successierechten) hoeft te worden afgerekend. Al met al kan dat een flinke besparing opleveren.

Momenteel (2015) is dat bedrag voor kinderen € 5.227,-. Is uw kind tussen 18 en 40 jaar dan is éénmalig zelfs een grotere schenking toegestaan (2013: € 24.676). Voor kleinkinderen is het bedrag € 2.111,-.

Over het meerdere (tot € 121.296,-) is door de kinderen 10% schenkbelasting verschuldigd en door kleinkinderen 18%.

Schenken op papier
Wilt u wel schenken maar zelf nog de beschikking over het geld houden. Dan kunt u schenken “op papier”. U geeft de kinderen dan een vordering op u als ouder. Deze vordering is tijdens uw leven niet opeisbaar. Daar staat tegenover dat u ieder jaar 6% rente aan uw kind moet betalen over het geschonken bedrag.

Voor u is het geschonken bedrag een aftrekpost in box 3. Uw kinderen betalen er 1,2% inkomstenbelasting over in box 3. Deze kunnen zij voldoen uit de rente die u hen jaarlijks betaalt.

Een schenking op papier is dus vermogensoverdracht zonder dat u het geld direct hoeft te missen. Voor een dergelijke schenking is een notariële akte vereist. In deze akte kunt u aanvullende voorwaarden opnemen. Zo kunt u bijvoorbeeld bepalen dat u de schenking kunt herroepen of dat de schenking alleen aan uw eigen kind wordt gedaan en er bij echtscheiding van het kind geen rechten ontstaan voor zijn of haar ex-partner.

Geïnteresseerd in fiscaal voordeel? Denkt u dan ook eens aan een update van uw testament. Of aan het schenken aan goede doelen. Maak eens een afspraak met Notea. Wij adviseren u graag over uw besparingsmogelijkheden.

de-tarieven.png

Bereken zelf de schenkbelasting door op de rekenmachine te klikken.

 

Schenken aan goede doelen
Indien u schenkt aan goede doelen mag u de schenkingen in een bepaald jaar aftrekken voor de inkomstenbelasting als persoongebonden aftrek. Voor schenkingen die niet bij notariële akte plaatsvinden is er pas aftrek mogelijk indien de schenkingen meer dan 1% van uw verzamelinkomen bedragen.

Bij notariële akte kunt u een periodieke gift doen aan een goed doel. U dient dan vijf jaar lang jaarlijks een gelijk bedrag aan het door u gekozen goede doel te schenken. Het door u geschonken jaarbedrag is dan volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (geen drempel!). Als u slim geeft, betaalt de belastingdienst tot wel 52% mee aan uw giften. De aftrekbaarheid van de gift hangt samen met uw leeftijd en inkomen.D

De meeste goede doelen nemen de kosten van een dergelijke akte voor hun rekening.

Wilt u weten welke goede doelen Notea een warm hart toedraagt? Klik hier.

Eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenking aan kind
Voor een schenking aan een kind tussen de 18 en 40 jaar (tot 2013: 35 jaar) kan een beroep worden gedaan op de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 25.322 (2015).
Voor een schenking voor de eigen woning van het kind of voor een studie of de opleiding voor een beroep voor het kind kan de eenmalig verhoogde vrijstelling worden tot € 52.752  (2015).

De verhoogde vrijstelling is eenmalig, en kan dus niet worden gespreid over meerdere kalenderjaren. Er is wel een overgangsregeling. Als het kind vóór 1 januari 2010 de eenmalig verhoogde vrijstelling al heeft genoten, kan het kind toch de aanvullende eenmalig verhoogde vrijstelling nog genieten voor een schenking voor zijn eigen woning. Deze overgangsregeling geldt echter niet voor de betaling van kosten van een studie of opleiding. In alle gevallen moet in de aangifte schenkbelasting een beroep worden gedaan op de verhoogde vrijstelling.

Hierna volgen vier voorbeelden waarin bij een eigen woning die al is aangeschaft de verhoogde vrijstelling kan gelden (bron www.minfin.nl).

Voorbeeld 1: X woont in zijn eigen woning die hij wil opknappen. Hij krijgt daarvoor van zijn ouders een schenking van € 50.000 waarmee hij het onderhoud en verbetering aan zijn eigen woning betaalt. Voor een schenking voor de eigen woning van het kind in 2010 geldt de vrijstelling door de goedkeuring. Voor een schenking in de jaren 2011 en verder geldt de vrijstelling op grond van de wet.

Voorbeeld 2: X heeft een eigen woning in erfpacht. Hij krijgt de gelegenheid om de erfpacht af te kopen voor € 40.000. De ouders schenken hem hiervoor € 40.000, waarmee hij de afkoop betaalt. Voor een schenking voor de eigen woning van het kind in 2010 geldt de vrijstelling door de goedkeuring. Voor een schenking in de jaren 2011 en verder geldt de vrijstelling op grond van de wet.

Voorbeeld 3: X heeft een nieuwbouwwoning gekocht. De grond is al geleverd. De aannemer is het huis aan het bouwen. Het kind krijgt van zijn ouders een schenking van € 50.000 voor de bouw van zijn woning. De woning is voor het kind een woning als bedoeld in artikel 3.111, derde lid, van de Wet IB 2001. Hij betaalt met de schenking tot een bedrag van € 50.000 de bouwtermijnen. Voor een schenking voor de eigen woning van X in 2010 geldt de vrijstelling door de goedkeuring. Voor een schenking in de jaren 2011 en verder geldt de vrijstelling op grond van de wet.

Voorbeeld 4: X heeft een woning gekocht met de bedoeling in die woning te gaan wonen. Hij is druk aan het verbouwen. De woning is voor het kind een woning als bedoeld in artikel 3.111, derde lid, van de Wet IB 2001. X krijgt voor die verbouwing van zijn ouders in 2012 een schenking van € 45.000. Hij betaalt daarmee de kosten van de verbouwing (€ 35.000). Daarnaast koopt hij voor € 10.000 nieuw meubilair. In dit geval is € 35.000 besteed voor de eigen woning. Een schenking tot en met € 50.300 mag worden gesplitst in een bedrag van € 26.156 voor de woning en een bedrag van € 24.144 voor andere doeleinden. Dit betekent dat X van de schenking van € 45.000 ten minste € 20.856 (€ 45.000 – € 24.144) moet besteden aan de eigen woning. Het restant mag hij tot een maximum van € 24.144 besteden aan andere doeleinden dan zijn eigen woning. X besteedt in dit voorbeeld € 10.000 aan andere doeleinden. De verhoogde vrijstelling geldt dus voor de volledige schenking van € 45.000.

Voorwaarden vrijstelling voor verwerving eigen woning of aflossing eigenwoningschuld

U mag gebruikmaken van de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 51.407 als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

De schenking is vastgelegd in een overeenkomst, waarin de opschortende voorwaarde is opgenomen dat uw kind de schenking heeft gebruikt voor een van de volgende doelen:

  • Uw kind heeft een eigen woning verworven.
  • Dit is het moment waarop de akte van levering is getekend bij de notaris.
  • Uw kind heeft voor zijn eigen woning een recht van erfpacht, opstal of beklemming afgekocht.
  • Uw kind heeft (een deel van) een eigenwoningschuld afgelost.
  • U en uw kind kunnen schriftelijk aantonen dat de schenking daadwerkelijk door u en/of uw partner is betaald en door uw kind is gebruikt voor de kosten die hierboven worden genoemd.

Voorwaarden vrijstelling voor kosten verbetering en onderhoud eigen woning
U mag gebruikmaken van de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 51.407 als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

  1. De schenking is vastgelegd in een overeenkomst, waarin de ontbindende voorwaarde is opgenomen dat uw kind de schenking binnen 3 jaar gebruikt voor de kosten van verbetering of onderhoud van zijn eigen woning
  2. U en uw kind kunnen schriftelijk aantonen dat de schenking daadwerkelijk door u en/of uw partner is betaald en door uw kind is gebruikt voor kosten van verbetering of onderhoud van zijn eigen woning.

 

Splitsen van vrijstelling voor eigen woning
Maakt u gebruik van de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 51.407? Dan kunt u het vrijgestelde bedrag in 1 jaar ook splitsen in € 24.676 gewone vrijstelling en € 26.732 vrijstelling voor de eigen woning.

Aanvullende vrijstelling voor de aankoop van een eigen woning
Hebt u voor 1 januari 2010 al gebruikgemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling? En is uw kind of zijn partner nu nog geen 40 jaar? Dan kunt u gebruikmaken van de aanvullende vrijstelling van € 26.732 voor het verwerven van een eigen woning of voor kosten die daarna zijn gemaakt. Voor deze vrijstelling gelden dezelfde voorwaarden als bij de eenmalig verhoogde vrijstelling van de eigen woning. Als u gebruik maakt van de aanvullende vrijstelling blijft het recht op de normale vrijstelling van € 5.141 bestaan.

Verruiming vrijstelling schenkbelasting
In het Belastingplan 2014 zijn de volgende wijzigingen voor de schenkbelasting aangekondigd. Met ingang van 1 oktober 2013 wordt de vrijstelling van de schenkbelasting tijdelijk verruimd.
De verruiming vrijstelling schenkbelasting gebeurt op 3 manieren:

  1. Hogere vrijstelling als de schenking verband houdt met de eigen woning: Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt er een hogere vrijstelling in de schenkbelasting. Tot oktober 2013 was de maximale vrijstelling € 51.407. Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 is dat € 100.000.
  2. Schenking niet alleen tussen ouder en kind De beperking dat het moet gaan om een schenking van een ouder aan een kind tussen 18 en 40 jaar, vervalt. Dit betekent dat iedereen van een familielid of van een derde een schenking mag ontvangen van maximaal € 100.000. Dit bedrag is dan vrij van schenkbelasting. Dit bedrag moet de ontvanger wel gebruiken voor de eigen woning. Ook deze maatregel geldt al vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015.
  3. Vrijstelling geldt ook bij aflossing van restschuld De ruimere schenkingsregeling geldt ook voor schenkingen om de restschuld van een verkochte eigen woning af te lossen. Dit geldt vanaf 1 oktober 2013. Deze verruiming is blijvend.

Tot 1 oktober 2013 gold de vrijstelling alleen voor een schenking van ouders aan een kind tussen 18 en 40 jaar. De schenking moest bovendien dienen voor de aankoop, verbouwing van een woning of aflossing van de eigen woningschuld. Het schenken van de verhoogde vrijstelling kan niet door middel van een schenking op papier. Het bedrag moet namelijk aantoonbaar gebruikt worden voor de woning of het aflossen van de eigen woningschuld.

Verruimde vrijstelling verminderen met verhoogde vrijstellingen bij eerdere schenkingen
Heeft u al eerder gebruikgemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling bij een schenking van uw ouders? Het gaat hierbij om eerdere schenkingen van ouders aan hun kind tussen 18 en 40 jaar. Dan moet u de verhoogde vrijstelling(en) bij die eerdere schenking(en) in mindering brengen op de vrijstelling van € 100.000. Stel dat u eerder voor een bedrag van € 25.000 gebruik heeft gemaakt van een verhoogde vrijstelling. Dan mag u nu nog van uw ouders maximaal € 75.000 belastingvrij ontvangen voor de eigen woning.

Handig!

Chat of Bel met ons
Via Skype: NoteaNotaris

skype google

Maak een afspraak of vraag een offerte aan

Op ons kantoor, bij u thuis of online – de keuze is aan u.
Omdat u een notaris zoekt die uw taal spreekt.

Altijd binnen twee werkdagen gereed

Routebeschrijving